ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Regulamin przystani kajakowej

Regulamin korzystania z przystani kajakowej w miejscowości Bukowo Morskie

I. Ogólne zasady przebywania na terenie przystani

 1. Przystanią kajakową nad rzeką Bagienicą w miejscowości Bukowo Morskie administruje Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, zwane dalej „administratorem”.
 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, stosowania się do poleceń administratora, Straży Gminnej Darłowo oraz do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 3. Na przystani nie mogą przebywać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Osoby do 15 roku życia mogą przebywać na obiekcie jedynie pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 5. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 6. Na terenie przystani zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji odurzających.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania osób przebywających na przystani.
 8. Wszelkie niebezpieczeństwa oraz wypadki należy bezzwłocznie zgłosić bezpośrednio w Centrum Sportów Wodnych w dni robocze, w godzinach pracy, tj. od 7:00 do 15:00.
 9. Zabrania się blokować nabrzeże przystani i wjazd na teren przystani oraz stwarzać sytuacje niebezpieczne dla ludzi, jednostek pływających lub przystani.
 10. Wstęp na teren obiektu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Za egzekwowanie postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są pracownicy administratora. W przypadku trudności w ich egzekwowaniu pracownicy wzywają odpowiednie służby porządkowe (straż gminna, policja).

II. Przebywanie grup zorganizowanych

 1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę minimum 5 osób pozostającą pod nadzorem opiekuna grupy.
 2. Wstęp na teren przystani dla osób z grupy zorganizowanej możliwy jest jedynie w obecności opiekuna
 3. Wstęp grupy zorganizowanej na teren przystani musi zostać bezzwłocznie zgłoszony pracownikowi administratora.
 4. Osoby z grupy zorganizowanej mają obowiązek stosowania się do poleceń opiekuna oraz przestrzegania zasad obowiązujących na przystani.
 5. Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób z grupy oraz szkody powstałe w wyniku pobytu grupy na terenie obiektu.
 6. Zobowiązuje się opiekuna grupy do pozostawienia porządku na terenie obiektu po zakończonym pobycie. W przypadku nie wywiązania się, złego obowiązku, administrator może obciążyć kosztami sprzątania opiekuna grupy.
 7. Opiekun grupy może opuścić przystań najwcześniej wraz z ostatnią osobą, nad którą sprawuje opiekę.

III. Zasady korzystania z urządzeń

 1. Należy zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się bezpośrednio przy wodzie, a w szczególności przy wodowaniu i wyciąganiu sprzętu pływającego.
 2. Zabrania się wykonywania wszelkich czynności mogących zanieczyścić środowisko naturalne lub stwarzać inne zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub mienia, w tym szczególnie:
 3. wyrzucania wszelkich odpadów do rzeki, wszelkie nieczystości należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie przystani,
 4. przelewania olejów napędowych, benzyny i korzystania z substancji chemicznych w sposób umożliwiających przedostanie się zanieczyszczeń do środowiska,
 5. wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach na wodzie oraz nabrzeżu bez zgody administratora,
 6. używania głośnych sygnałów dźwiękowych,
 7. skakania do wody oraz kąpieli w obrębie przystani,
 8. łowienia ryb na nabrzeżu.
 9. Osoby naruszające nakazy bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
 10. Skargi i wnioski należy zgłaszać do Centrum Sportów Wodnych, 76-156 Dąbki, ul. Dąbkowicka 7, tel. 943445177, 721832777 e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Telefony alarmowe:

 • 999 – pogotowie ratunkowe.
 • 998 – straż pożarna.
 • 997 – policja.
 • 693 167 346 – straż gminna

Na podstawie: Uchwały Nr VI.56.2019 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia „ Regulaminu korzystania z przystani kajakowej w miejscowości Bukowo Morskie”.

 

Skip to content