ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Regulamin wypożyczalni rowerów wodnych, kajaków oraz rowerów

Regulamin wypożyczalni rowerów wodnych, kajaków oraz rowerów Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania wypożyczalni rowerów wodnych, kajaków oraz rowerów Centrum Sportów Wodnych zlokalizowanej w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7 zwanej dalej Operatorem
2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.csw.gminadarlowo.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.
II. Zasady ogólne korzystania z wypożyczalni rowerów wodnych, kajaków oraz rowerów Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

1. Warunkiem korzystania z wypożyczalni rowerów wodnych, kajaków oraz rowerów Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach jest podanie przez Klienta wymaganych przy rejestracji danych osobowych:
• imienia i nazwiska,
• adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
• numeru PESEL,
• numeru telefonu komórkowego.
oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności dokonać opłaty oraz używać roweru, roweru wodnego zgodnie z regulaminem.
3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań powstałych w wyniku szkód. Zgoda musi być dostarczona osobiście do siedziby Operatora.
4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.
5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.
III. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru, roweru wodnego oraz kajaka zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
2. Klient zobowiązuje się oddać rower, rower wodny oraz kajak sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego Regulaminu i prawa podczas korzystania z wypożyczonych urządzeń.
3. Korzystanie z rowerów, rowerów wodnych oraz kajaków Centrum Sportów Wodnych może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
4. Klient jest odpowiedzialny za rower / rower wodny / kajak od momentu wypożyczenia do jego/ ich zwrotu w siedzibie operatora. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru/ roweru wodnego/ kajaka.
5. W przypadku kradzieży roweru/ roweru wodnego/ kajaka dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym operatora natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu.
6. Zabronione jest korzystanie z rowerów / roweru wodnego/ kajaka przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z roweru/ roweru wodnego/ kajaka. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.
8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikających z niewłaściwego użytkowania roweru/ roweru wodnego/ kajaka, Klient zobowiązuje się pokryć koszty wymiany uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek.
9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru/ roweru wodnego/ kajaka z winy Klienta, ponosi on koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z operatorem.
10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru/ roweru wodnego/ kajaka.
IV. Wypożyczenie

1. Płatność za wypożyczenie następuję przed wypożyczeniem lub z chwilą zwrotu roweru/ roweru wodnego/kajaka.
2. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń telefon komórkowy.
3. Bagażnik zamontowany na kierownicy roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do bagażnika dla roweru standardowego nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności, za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przewożone rzeczy w zamykanych pojemnikach (bakistach) na rowerkach wodnych i kajakach, a w szczególności za sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta.
5. W przypadku wypożyczenia roweru wodnego/kajaka każdy pasażer zobowiązany jest założyć kamizelkę asekuracyjną.
6. Maksymalne obciążenie roweru standardowego nie może przekroczyć 100 kg,
7. Dopuszczalna ilość pasażerów rowerku wodnego to 2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 9.
V. Czas trwania wypożyczenia
1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
VI. Naprawy i Awarie
1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane do operatora. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie operatora oraz odprowadzić rower/ rower wodny/kajak.
2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest wyłączenie pracownik wyznaczony przez operatora.
3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z operatorem przez cały czas wypożyczenia roweru/roweru wodnego/kajaka, w tym celu powinien posiadać telefon komórkowy.
VII. Zwrot
1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zwrotu roweru poprzez odstawienie roweru do siedziby operatora i poinformowanie o tym fakcie pracownika operatora.
2. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym operatora.

Skip to content