ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Regulamin przystani żeglarskiej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE:

 1. Właścicielem przystani żeglarskiej Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach jest Gmina Darłowo. Zarządcą i administratorem jest jednostka samorządowa pn. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.
 2. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach położone jest w Dąbkach przy ul. Dąbkowickiej 7, 76-156 Dąbki, zwane dalej „Centrum”.
 3. Władzę na terenie Centrum sprawuje dyrektor, który odpowiada za organizację, porządek i bezpieczeństwo na przystani.
 4. Na terenie Centrum obowiązuje przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej.
 5. Centrum jest obiektem sportowo – rekreacyjnym spełniającym funkcje:
 • bazy lokalowo – technicznej Centrum;
 • portu jachtowo-wędkarskiego
 • bazy szkoleniowo – sportowej
 • ośrodka życia żeglarskiego, sportowego i kulturalnego gminy Darłowo.
 1. Obszar Centrum obejmuje ogrodzony teren, zabudowania, nabrzeża, pomosty cumownicze.
 2. Przystań wyposażona jest w slip oraz dźwig do wodowania i wyciągania jednostek pływających.
 3. Za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu zarządca Centrum nie odpowiada.

II. PRZEPISY PORZĄDKOWE:

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników Przystani.
 2. Na nabrzeżu portowym mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi Przystani.
 3. Na terenie Przystani zabrania się:
 • parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych;
 • mycia samochodów i innych pojazdów;
 • slipowania jednostek bez zgody pracowników Centrum;
 • korzystania z urządzeń i wyposażenia Centrum niezgodnie z ich przeznaczeniem i bez zgody osoby upoważnionej;
 • wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela;
 • przebywania nieletnich na terenie obiektu bez opieki rodziców lub opiekunów;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Centrum, wód basenu portowego oraz niszczenia elementów wyposażenia Centrum;
 • tarasowania dróg pożarowych, przejść oraz slipu
 • wędkowania;
 • kąpieli i skoków do wody z pomostów przystani żeglarsko-wędkarskiej;
 • rozpalania ognisk i biwakowania;
 • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych łodzi bez zgody obsługi Centrum;
 • wykonywania wszelkich prac remontowych na jednostkach pływających bez zgody obsługi Centrum (np. piaskowania kadłuba, szlifowania itp.)
 • picia alkoholu oraz przebywania w stanie po spożyciu alkoholu-zakaz nie dotyczy wydarzeń rozrywkowych organizowanych na terenie Centrum;
 • wykorzystywania – bez zgody Dyrektora Centrum- terenu Centrum jako miejsca prowadzenia działalności handlowej lub usługowej;
 • poruszania się rowerkami cztero oraz trzykołowymi (tzw. quadami), rowerami, rolkami oraz deskorolkami po pomostach.
 1. W okresie roku kalendarzowego wyodrębnione są okresy:
 • sezon niski trwa od 1.10 do 30.04 – godziny funkcjonowania Centrum                       -pt.: 07:00-15:00;
 • sezon średni twa od 01.05-15.06, 01.09-31.09 – godziny funkcjonowania Centrum -sob.: 07:00-20:00; niedz.: 08:00 – 16:00;
 • sezon wysoki trwa od 16.06 do 31.08 – godziny funkcjonowania Centrum -niedz.: 07:00-22:00.
 1. Nieograniczone prawo do przebywania na terenie Centrum w porze nocnej w okresie całego roku kalendarzowego mają:
 • Dyrektor Centrum;
 • inni pracownicy Centrum wykonujący czynności służbowe;
 • inne osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora Centrum;
 • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych;
 1. Nieograniczone prawo do przebywania w porze dziennej na terenie Centrum w okresie całego roku kalendarzowego mają:
 • goście i interesanci Centrum ;
 • pracownicy Centrum;
 • uczestnicy imprez organizowanych przez Centrum;
 1. Zgody na przebywanie na terenie Przystani w porze nocnej udziela Dyrektor lub upoważniony pracownik Centrum.
 2. W porze nocnej budynki i pomieszczenia Centrum pozostają zamknięte. Ich otwarcie wymaga obecności upoważnionego pracownika Centrum.
 3. Psy mogą przebywać na terenie Centrum na smyczy i w kagańcu, wyłącznie pod opieką właściciela. Na właścicielu spoczywa obowiązek usuwania nieczystości wynikających z pobytu psa na terenie Centrum oraz usunięcia szkód spowodowanych przez psa.
 4. Prawo wjazdu pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej do 3,5 t na teren Centrum mają:
 • właściciele jednostek pływających stacjonujących na terenie Centrum;
 • pracownicy Centrum;
 • inne osoby za zgodą pracownika Centrum;
 • wjazd oraz postój pojazdu jest odpłatny;
 1. Wjazd pojazdu o masie całkowitej powyżej 3,5 t wymaga uzyskania zgody pracownika Centrum. Udzielający zgody może ustalić odrębną opłatę na wjazd i postój ww. pojazdu.
 2. Podczas imprez organizowanych na terenie Centrum prawo wjazdu samochodami i ilość miejsc postojowych może być ograniczona lub parking oraz plac manewrowy mogą być całkowicie wyłączone z użytkowania.
 3. Na terenie Centrum pojazdy mogą się poruszać z prędkością max. 20 km/h
 4. Pozostawienie pojazdów dłuższy okres wymaga zgody obsługi Centrum;
 5. Zarządca Centrum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w okresie postoju pojazdów lub przyczep na terenie Centrum.

III. POSTÓJ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA TERENIE PRZYSTANI:

 1. Przystań Centrum Sportów Wodnych jest w stanie przyjąć jednostki o szerokości kadłuba do 2,5 m, długości do 10 mb oraz zanurzeniu do 70 cm.
 2. Mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do przystani spowodowane okresowymi zmianami ilości wody w jeziorze.
 3. Prawo do zatrzymania się w przystani Centrum przysługują jednostkom pływającym o ile pozwala na to miejsce.
 4. Postój jednostek pływających powinien odbywać się według następującej procedury:
 • zatrzymanie się w basenie portowym i zgłoszenie postoju u pracownika Centrum;
 • zajęcia wyznaczonego przez pracownika Centrum miejsca przy pomoście;
 • dokonania opłaty postojowej;
 1. Załatwienie wszelkich formalności związanych z postojem jednostek pływających i uiszczeniem opłat należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu (aktualny cennik ogłaszany jest co roku (może się zmienić również w trakcie trwania sezonu żeglarskiego), dostępny jest w gablotach informacyjnych, w biurze Centrum oraz na stronie internetowej csw.gminadarlowo.pl).
 2. Użytkownicy wszystkich jednostek pływających, które wchodzą po raz pierwszy na teren Przystani mają obowiązek zgłoszenie tego faktu pracownikowi Centrum. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z terenu Centrum transportem kołowym.
 3. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie obsługi Przystani załoga zobowiązana jest przycumować jednostkę na wskazane miejsce postoju . W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, obsługa Centrum może dokonać zastępczego przesunięcia jednostki w inne miejsce.
 4. Każdorazowe wodowanie (slipowanie) może odbywać się jedynie po uzyskaniu zgody pracownika Centrum. Wodowanie bądź wyciąganie jednostek jest wykonywane zawsze w obecności właściciela jednostki. Opłata za slipowanie jest regulowana przed wykonaniem usługi wg. obowiązującego cennika.
 5. Przystań Centrum Spotów Wodnych udostępnia usługę wodowania jednostek pływających dźwigiem. Chęć korzystania z dźwigu należy uprzednio zgłosić do obsługi przystani. Prace przy dźwigu wykonuje tylko przeszkolony pracownik przystani. Opłata za korzystanie z dźwigu regulowana jest przed wykonaniem usługi wg. obowiązującego cennika.
 6. Obsługa Centrum nie ma obowiązku organizacji pracy przy wodowaniu, wyciąganiu oraz slipowaniu jednostek pływających.
 7. Każdy armator zobowiązany jest do utrzymania porządku wokół swojej jednostki podczas postoju przy nabrzeżu na lądzie i w hangarze.
 8. Wpłynięcie na teren przystani lub korzystanie z usług przystani równoznaczne jest z akceptowaniem niniejszego regulaminu.

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Na terenie Centrum obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony p-poż..
 2. W przypadku zaistnienia awaryjnej lub zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast zareagować i osobiście powiadomić:
 • obsługę Przystani;
 • Pogotowie Ratownicze nr tel. 999;
 • Straż Pożarną nr tel. 998;
 • zadzwonić na telefon alarmowy nr 112.
 1. Obsługa Centrum organizuje i kieruje akcją ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące na terenie Centrum.
 2. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się do poleceń kierującego akcją.
 3. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna przystąpić do gaszenia pożaru dostępnymi środkami i natychmiast powiadomić obsługę Centrum.
 4. Dalsze działania winny odbywać się zgodnie z Instrukcją Przeciwpożarową.
 5. Na terenie Centrum powinny znajdować się odpowiednie środki gaśnicze, za których stan odpowiedzialny jest zarządca Centrum.
 6. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie, należy przede wszystkim organizować pomoc przy pomocy dostępnych środków.
 7. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są:
 • koła ratunkowe;
 • bosaki;
 • łodzie wiosłowe i motorowe;
 • kamizelki ratunkowe;
 1. Środki te pozostają pod nadzorem obsługi Centrum.
 2. Na obszarze Centrum obowiązuje zakaz:
 • spuszczania do wody ścieków zęzowych – zaolejonych
 • spuszczania zużytego oleju silnikowego do wody, ziemi i kratek ściekowych
 • spalania silnie dymiących i trujących substancji
 1. Zużyty olej silnikowy i zaolejoną wodę zęzową należy zlewać do odpowiedniego pojemnika po uzgodnieniu z obsługą Przystani.
 2. Odpadki należy wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.
 3. Obsługa Centrum ma obowiązek uniemożliwić prowadzenia jakichkolwiek czynności mogących spowodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz nakazać usunięcie powstałych z tego tytułu szkód.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zarządca Centrum w ograniczonym zakresie ponosi odpowiedzialność za minie znajdujące się na terenie Centrum.
 2. Ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenie Centrum leży po stronie właściciela.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na obszarze Centrum obowiązują zarządzenia oraz przepisy odpowiednich władz i urzędów państwowych, sportowych oraz Zarządcy Centrum.
 2. Nad przestrzeganiem Regulaminu mają pieczę Dyrektor oraz obsługa Centrum.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Centrum.
 4. Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu Centrum.

Podstawa: Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach z dnia 15.01.2019 r.

Skip to content