ul. Dąbkowicka 7
76-156 Dąbki
54°22'34.8"N 16°18'35.0"E
tel. 94 344 51 77, 721 632 777
e-mail: csw@gminadarlowo.pl

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów ani audiodeskrypcji.
 • Niektóre pliki PDF mogą być przygotowane jako skan, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.
 • W serwisie może nie być stosowany znacznik lang w odniesieniu do tytułów lub tekstów alternatywnych.
 • W serwisie może nie być stosowany znacznik alt w odniesieniu do niektórych plików graficznych.
 • Na niektórych stronach może wystąpić niepoprawna struktura nagłówkowa.
 • Mogą wystąpić tabele, w których wiersz nagłówkowy nie będzie powiązany z komórkami, przez co czytniki ekranu osób niewidomych mogą te tabele odczytywać niepoprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marceli Lichacy.
 • E-mail: csw@gminadarlowo.pl
 • Telefon: 94 344 51 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Darłowo
 • Adres: Dąbrowskiego 4
 • E-mail: wojt@ugdarlowo.pl
 • Telefon: 943446301

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Lokalizacja biura oraz zaplecza sportowo-rekreacyjnego: ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki
 • Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku znajdują się łazienki wyposażone w poręcze wraz  prysznicami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, na parkingu wydzielone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Skip to content